陶醉蓝色——卡里巴湖

kok官方app下载-官方最新版    2022-04-23

陶醉蓝色——卡里巴湖

  非洲中部湖泊 。位于赞比亚以及津巴布韦之间 ,由水坝在卡里巴峡谷阻挡尚比西河而形成。1960年以後,该坝水电工程向尚比亚各城镇、哈拉雷(Harare)地域以及布拉瓦约(Bulawayo)地域和辛巴威南部地域供电。湖面积约5,200平方千米(2,000平方哩),向上游舒展280千米(175哩)至德弗尔峡谷(Devil's Gorge) ,最宽为48千米(30哩) 。岸线深凹,湖中多岛屿。正常环境下程度面海拔485公尺(1,590呎)。湖水接近年夜坝处深90公尺(295呎) 。总容量为180,600,000,000立方公尺(146,415,000呎)。湖区有4个船埠,一个住民区。年产鱼15,000吨 。  卡里巴湖位于卢萨卡南端197千米处 。1938年在赞比西河的赞比亚一侧建成卡里巴水电站 ,截流形成伟大的卡里巴水库,水库年夜坝高128米,长127米 ,坝上路面宽12米 ,库容量为200万亿立升,也是世界上最年夜的人工湖之一-卡里巴湖,湖长282千米 ,最年夜宽度32千米,总面积2,000平方英里。沿湖建有一些文娱休闲的度假村,并可租船在湖上泛舟旅游 、钓鱼。

kok官方app下载-官方最新版
【读音】:

  fēi zhōu zhōng bù hú bó 。wèi yú zàn bǐ yà yǐ jí jīn bā bù wéi zhī jiān ,yóu shuǐ bà zài kǎ lǐ bā xiá gǔ zǔ dǎng shàng bǐ xī hé ér xíng chéng 。1960nián yǐ hòu ,gāi bà shuǐ diàn gōng chéng xiàng shàng bǐ yà gè chéng zhèn 、hā lā léi (Harare)dì yù yǐ jí bù lā wǎ yuē (Bulawayo)dì yù hé xīn bā wēi nán bù dì yù gòng diàn 。hú miàn jī yuē 5,200píng fāng qiān mǐ (2,000píng fāng lǐ ),xiàng shàng yóu shū zhǎn 280qiān mǐ (175lǐ )zhì dé fú ěr xiá gǔ (Devil's Gorge),zuì kuān wéi 48qiān mǐ (30lǐ )。àn xiàn shēn āo ,hú zhōng duō dǎo yǔ 。zhèng cháng huán jìng xià chéng dù miàn hǎi bá 485gōng chǐ (1,590chǐ )。hú shuǐ jiē jìn nián yè bà chù shēn 90gōng chǐ (295chǐ )。zǒng róng liàng wéi 180,600,000,000lì fāng gōng chǐ (146,415,000chǐ )。hú qū yǒu 4gè chuán bù ,yī gè zhù mín qū 。nián chǎn yú 15,000dūn 。  kǎ lǐ bā hú wèi yú lú sà kǎ nán duān 197qiān mǐ chù 。1938nián zài zàn bǐ xī hé de zàn bǐ yà yī cè jiàn chéng kǎ lǐ bā shuǐ diàn zhàn ,jié liú xíng chéng wěi dà de kǎ lǐ bā shuǐ kù ,shuǐ kù nián yè bà gāo 128mǐ ,zhǎng 127mǐ ,bà shàng lù miàn kuān 12mǐ ,kù róng liàng wéi 200wàn yì lì shēng ,yě shì shì jiè shàng zuì nián yè de rén gōng hú zhī yī -kǎ lǐ bā hú ,hú zhǎng 282qiān mǐ ,zuì nián yè kuān dù 32qiān mǐ ,zǒng miàn jī 2,000píng fāng yīng lǐ 。yán hú jiàn yǒu yī xiē wén yú xiū xián de dù jiǎ cūn ,bìng kě zū chuán zài hú shàng fàn zhōu lǚ yóu 、diào yú 。

发表评论