阿尔卑斯冰川溶解使意瑞重划国界

kok官方app下载-官方最新版    2022-04-23

意年夜利议集会员25日说,因为阿尔卑斯山脉冰川溶解转变了意年夜利与邻国瑞士之间作为界限划分依据的天然地貌 ,意年夜利议会追求经由过程一项新法案,重划两国界限 。 众议院交际委员会成员佛朗哥·纳尔杜奇经交际部长佛朗哥·弗拉蒂尼授权,介入草拟这项法案。 美国有线电视新闻网援引纳尔杜奇的话报导 ,按照意年夜利与瑞士1941年告竣的和谈,两国界限划分以阿尔卑斯山脉冰川冰脊等天然地貌为依据。鉴于阿尔卑斯山脉冰川因全世界天气变化而溶解,需要设立新界限划分尺度 。 瑞士已经就重划界限与意年夜利睁开互助。 纳尔杜奇说 ,此次重划界限触及马特峰四周无人假寓的山顶地带,不会激发住民被迫更改国籍等问题。 他说,这项法案估计能在5月前成为法令 。意年夜利法令划定 ,国界转变须经议会以立法情势核准。

kok官方app下载-官方最新版
【读音】:

yì nián yè lì yì jí huì yuán 25rì shuō ,yīn wéi ā ěr bēi sī shān mò bīng chuān róng jiě zhuǎn biàn le yì nián yè lì yǔ lín guó ruì shì zhī jiān zuò wéi jiè xiàn huá fèn yī jù de tiān rán dì mào ,yì nián yè lì yì huì zhuī qiú jīng yóu guò chéng yī xiàng xīn fǎ àn ,zhòng huá liǎng guó jiè xiàn 。 zhòng yì yuàn jiāo jì wěi yuán huì chéng yuán fó lǎng gē ·nà ěr dù qí jīng jiāo jì bù zhǎng fó lǎng gē ·fú lā dì ní shòu quán ,jiè rù cǎo nǐ zhè xiàng fǎ àn 。 měi guó yǒu xiàn diàn shì xīn wén wǎng yuán yǐn nà ěr dù qí de huà bào dǎo ,àn zhào yì nián yè lì yǔ ruì shì 1941nián gào jun4 de hé tán ,liǎng guó jiè xiàn huá fèn yǐ ā ěr bēi sī shān mò bīng chuān bīng jǐ děng tiān rán dì mào wéi yī jù 。jiàn yú ā ěr bēi sī shān mò bīng chuān yīn quán shì jiè tiān qì biàn huà ér róng jiě ,xū yào shè lì xīn jiè xiàn huá fèn chǐ dù 。 ruì shì yǐ jīng jiù zhòng huá jiè xiàn yǔ yì nián yè lì zhēng kāi hù zhù 。 nà ěr dù qí shuō ,cǐ cì zhòng huá jiè xiàn chù jí mǎ tè fēng sì zhōu wú rén jiǎ yù de shān dǐng dì dài ,bú huì jī fā zhù mín bèi pò gèng gǎi guó jí děng wèn tí 。 tā shuō ,zhè xiàng fǎ àn gū jì néng zài 5yuè qián chéng wéi fǎ lìng 。yì nián yè lì fǎ lìng huá dìng ,guó jiè zhuǎn biàn xū jīng yì huì yǐ lì fǎ qíng shì hé zhǔn 。

发表评论